Loonbedrijf J. van Etten BV en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp BV zijn twee bedrijven die bij J van Etten Holding behoren. Loonbedrijf van Etten is één van de grootste tuinbouwloonbedrijven van Nederland, gespecialiseerd in alle grondwerkzaamheden in de agrarische sector. Ook worden regelmatig werkzaamheden in de GWW sector uitgevoerd.
Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp is vooral gespecialiseerd in veel verschillende cultuurtechnische werkzaamheden en het aanleggen van betonnen en/of PVC rioleringen. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO2-footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar omgerekend naar tonnen CO2).Via de CO2-prestatieladder van SKAO kan een CO2-bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2-reductie, transparantie en initiatieven.

Inzicht

De CO2-emissie (footprint) van J. van Etten Holding geeft de totale hoeveelheid CO2-productie die vrijkomt onder andere bij het verbruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn onder andere het elektriciteitsverbruik, verbruik van brandstof door zwaar materieel en machines en de gereden kilometers met privé en zakenauto’s. Het is ons duidelijk dat binnen onze bedrijven de meeste CO2-uitstoot tot stand komt bij het verbranden van diesel. Wij zoeken de mogelijkheden om tot reductie te komen dan ook in terugdringen van deze vorm van verbruik. Het jaar 2013 wordt gezien als basisjaar. Jaarlijks wordt de uitstoot berekend en vergeleken met dit basisjaar.

Doelstelling CO2-reductie

Daarnaast is het interne kwaliteitssysteem inclusief CO2-prestaties geborgd in het KAM-beleid van Loonbedrijf J.van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp en extern via de website.

Transparantie

Loonbedrijf Van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage en website.

Co2-footprint

Co2-footprint

Initiatieven

Voor de toekomst zullen Van Etten en Blijdorp uitgebreider analyseren wat de mogelijkheden zijn om preventief en bij projecten het CO2 verbruik in beeld te brengen. Op dit moment voeren Van Etten en Blijdorp een actief beleid om de CO2 te reduceren door al het groen wat vrijkomt bij werkzaamheden, te verzamelen en aan te bieden voor compostering en recycling. Binnen Cumela zijn we actief betrokken bij diverse overlegvormen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast zijn de beide bedrijven betrokken geweest bij de oprichting een branche breed overleg-initiatief met andere bedrijven, DuurzaamCollectief (zie www.duurzaamcollectief.nl). In dit collectief zullen ‘decisionmakers’ uit de verschillende bedrijven samen met professionals op het gebied van MVO en duurzaamheid tot gezamenlijke ideeën, plannen en uitvoering van arbo, milieu, toekomst, maatschappij en betrokkenheid komen. In 2016 verdiept dit collectief zich in het gebruik van waterstof als brandstof.

Reductie

Van Etten en Blijdorp hanteerden een CO2-reductie doelstelling van 1,5% voor 2015 ten opzichte van 2014 en voor 2016 2% ten opzichte van 2015, bij een gelijkblijvende omzet, door het brandstofverbruik van auto's beter te kwantificeren naar materiaal en middelen. Bovendien zijn medewerkers meer en beter voorgelicht over CO2-reductie.
In absolute getallen is er helaas geen reductie behaald. Als we dit echter aan onze economische groei koppelen, dan hebben we een mooie besparing weten te behalen!

 


2016

2015

2014

2013


Aardgas

26,3

26,0

19,1

43,2

ton  CO2 per jaar

Brandstof Personenvervoer

503,9

548,6

511,4

524,6

ton  CO2 per jaar

Brandstof, materiaal en materieel

2990,1

2929,1

2731,2

2801,3

ton  CO2 per jaar

Lasgassen

5,7

4,9

2,9

3,5

ton  CO2 per jaar

Elektriciteit

104,2

99,1

102,3

107,2

ton  CO2 per jaar

Brandstof gedeclareerde kilometers

15,9

12,0

13,4

21,7

ton  CO2 per jaar


 

TOTAAL verbruik 

3674,1

3645,2

3380,3

3501,5

ton  CO2 per jaar


+4,9%

+ 4,1%

- 3,5%

n.v.t.

Reductie CO2 t.o.v. referentie jaar


+0,8%

+ 7,8%

- 3,5%

n.v.t.

Reductie CO2 t.o.v. voorgaand jaar

Ton CO2 per FTE

35,7

37

37

38

ton CO2 per FTE

Percentage per FTE

-6%

-3%

-3%

n.v.t.

Reductie CO2 tov referentiejaar

Omzet gerelateerd

194

205

205

208

gr CO2/€1.000,-

Percentage per omzet

-7%

-1%

-1%

n.v.t.

Reductie CO2 tov referentiejaar

 

Co2-footprint

We kunnen stellen dat we een geen absolute reductie van CO2-uitstoot hebben weten te bewerkstelligen, zowel ten opzichte van het vorige jaar, als het basisjaar. Rekening houdend met de omzetcijfers kunnen we echter stellen dat er een reductie per omgezette euro hebben bereikt ten opzichte van de voorgaande jaren.

De cijfers van de eerste helft van 2017 zijn onlangs weer geanalyseerd, en hieraan zien we dat we nog steeds op dezelfde voet verder gaan: een licht daling in uitstoot in absolute getallen en gerelateerd aan onze economische groei! We zien dus dat onze maatregelen hun uitwerking beginnen te krijgen. En dat terwijl er nog voldoende plannen in werking zijn gezet om in de tweede helft van het jaar nog meer besparing te hebben. Er is in de eerste helft van 2017 een besparing (met name in het dieselgebruik van ons materieel) van maar liefst 17% ten opzichte van de eerste helft van 2016 gerealiseerd.

Co2-footprint

Voor de tweede helft van dit jaar staat een verdere ‘vergroening’ van ons materiaal en materieel gepland en een verdere vergroening van de door ons gebruikte energiebronnen. Wij danken onze medewerkers voor hun ‘groenere’ gedrag en we zullen ons samen met hen sterk maken voor een verdere reducering van de CO2-uitstoot. We houden u op de hoogte!

 

Wilt u meer weten over onze CO2-prestaties in 2016, klik dan hier!

 

Wilt u meer weten over DuurzaamCollectief, klik dan hier!Certificaat VCA